Vrijdag 2 juni 2023

Het aankopen van een bouwgrond : waar moet je op letten ? Deel artikel

 Je fantaseert al jaren over het bouwen van je eigen droomwoning. Na lang wikken en wegen besluit je toch de stap te zetten en op zoek te gaan naar een perceel bouwgrond. Maar waar moet je precies op letten bij de aankoop van een bouwgrond? Wij sommen het even voor je op:

Woongebied versus andere gebieden

Vooreerst is het uiteraard van belang te determineren of het perceel waar je oog op valt, wel degelijk gekwalificeerd kan worden als een bouwgrond dat geschikt is voor residentieel wonen.

Het eerste element dat daarbij van belang is, is waar het perceel precies gelegen is. In principe zijn enkel de percelen gelegen in woongebied bestemd om te bebouwen met het oog op een woonfunctie. Op percelen die bijvoorbeeld in agrarisch gebied of industriegebied liggen, mag niet zomaar een woning worden gebouwd. Indien er toch een woonst gebouwd wordt op een perceel gelegen in een ander gebied dan woongebied, spreken we van een zonevreemde constructie.

Om na te kijken in welk soort gebied een perceel ligt, dien je het gewestplan alsook de ruimtelijke uitvoeringsplannen te consulteren.

Verkaveling volledig rond?

Het perceel dat je hart sneller doet slaan, ligt in woongebied: zeer goed! Echter is hiermee de kous nog niet af. Immers is niet elk perceel grond gelegen in woongebied ook per se een bouwgrond. Om dat na te gaan, dien je volgende elementen te onderzoeken:

 • Is er een geldige verkavelingsvergunning?
  Indien wel, dien je zeker na te kijken of de vergunning nog geldig is, immers zijn deze doorgaans in tijd beperkt.

 

 • Werd aan alle verkavelingsvoorwaarden voldaan?
  In de verkavelingsvergunning worden vaak voorwaarden opgelegd waaraan de verkavelaar moet voldoen. Dit kan gaan van het voorzien van leidingen voor nutsvoorzieningen, tot het aanleggen van een weg.

 

 • Is er een verkoopbaarheidsattest?
  Als aan alle voorwaarden voorzien in de verkavelingsvergunning voldaan is, kan een verkoopbaarheidsattest worden uitgereikt door de gemeente of stad. Dit attest toont aan dat de percelen klaar zijn voor verkoop.

 

 • Is er een verkavelingsakte?
  Nadat de verkaveling volledig rond is, zal er via tussenkomt van een notaris een verkavelingsakte worden verleden. In deze akte worden alle loten nauwkeurig beschreven, wordt er melding gemaakt van de nieuwe kadastrale nummers alsook van de oppervlakte van elk perceel.

  Wil dit dan zeggen dat je een perceel waarin nog niet al deze stappen volledig werden doorlopen, niet kan kopen? Nee, je kan zeker al overgaan tot aankoop. Echter is het dan vaak raadzaam om bepaalde zekerheden in te bouwen in de overeenkomst. Zo kan je via het werken met een aankoop-verkoopbelofte voorzien in bepaalde opschortende voorwaarden teneinde meer zekerheid in te bouwen indien de verkoper zich daar ook in kan vinden.

Stedenbouwkundig attest

Via het aanvragen van een stedenbouwkundig attest kan je ook duiding krijgen over de mogelijke bestemming en invulling van een bepaald perceel. Een stedenbouwkundig attest kan een indicatie geven van de (bouw)mogelijkheden, zonder dat dit echter gelijk gesteld kan worden aan een formele vergunningsprocedure.

Indien de gemeente of stad een stedenbouwkundig attest uitreikt waaruit blijkt dat het perceel bebouwd mag worden, verschaft dit eveneens zekerheid dat het perceel als bouwgrond kan worden bestempeld. Echter is de geldigheid van een dergelijk attest beperkt tot 2 jaar.

Bouwvoorschriften

Het is ten slotte raadzaam de bouwvoorschriften goed te bestuderen. Heb je bijvoorbeeld de wens om een garage te bouwen in de zijtuinstrook? Of droom je van een heuse achterbouw achteraan je tuin? Wil je absoluut een plat dak? Dit zijn allemaal elementen die je kan nakijken in de bouwvoorschriften. Het zou immers zo maar kunnen dat je in een bepaalde wijk enkel een woning met een zadeldak mag bouwen. Tevens is het mogelijk dat de bouwzone van een bepaald perceel geen achterbouw voorziet. Je kan bij een concrete bouwaanvraag steeds een afwijking aanvragen, echter is het niet zeker dat de gemeente of stad hierin mee wil gaan. Moraal van het verhaal: zeg niet te snel bouwgrond tegen elk perceel grond.

Deel artikel